काही अभंग 

१.] येग येग विठाबाई | माझे पंढरीची आई ||                
     भीमा आणि चंद्रभागा | तुझे चरणीच्या गंगा ||
     इतुक्यासहित त्वा बा यावे | माझे अंगणी नाचावे ||
     माझा रंग तुझे गुणी | म्हणे नामयाची जनी ||
                                                              संत जनाबाई
=======================================================================
 २.]  ऊस डोंगा परि रस नोहे डोंगा |
        काय भुललासी वरलिया रंगा ||
        कमान डोंगी परि तीर नोहे डोंगा |
        काय भुललासी वरलिया रंगा ||
        नदी डोंगी परि जळ नोहे डोंगे |
        काय भुललासी वरलिया रंगे ||
        चोखा डोंगा परि भाव नोहे डोंगा |
        काय भुललासी वरलिया रंगा ||
                                                      संत चोखामेळा
=======================================================================
  ३.]  कांदा मुळा भाजी | अवघी विठाबाई माझी ||
        लसूण मिरची कोथिंबिरी | अवघा झाला माझा हरी ||
        मोट नाडा विहिर दोरी | अवघी व्यापिली पंढरी ||
        सावता म्हणे केला मळा | विट्ठलपाई गोविला गळा ||
                                                                                 संत सावता माळी
=====================================================================
४.]    रूप पाहता लोचनी | सुख जाले वो साजणी ||
         तो हा विट्ठल बरवा | तो हा माधव बरवा ||
         बहुत सुकृतांची जोडी | म्हणून विट्ठल आवडी ||
         सर्व सुखांचे आगरू | बाप रखमादेवीवरू ||
         तो हा विट्ठल बरवा | तो हा माधव बरवा ||
                                                                      संत ज्ञनदेव
=====================================================================
  ५.]  तीर्थ विट्ठल क्षेत्र विट्ठल |  देव विट्ठल देवपूजा विट्ठल ||
         माता विट्ठल पिता विट्ठल |  बंधु विट्ठल गोत्र विट्ठल ||
         गुरू विट्ठल गुरूदेव विट्ठल |  निधान विट्ठल निरंतर विट्ठल ||
         नामा म्हणे मज विट्ठल सापडला | म्हणोनी कळिकाळा पाड नाही ||
                                                                                                     संत नामदेव
===================================================================
 ६.]   पक्षी जाय दिगंतरा | बाळकासी आणि चारा ||
         घार हिंडते आकाशी | झांप घाली पिल्लापाशी ||
         माता गुंतली कामासी | चित्त तिचे बाळापाशी ||
         वानर हिंडे झाडावरी | पिलां बांधुनी उदरी ||
         तैसी आम्हासी विट्ठल माये | जनी वेळोवेळी पाहे ||
                                                                               संत जनाबाई
=======================================================================