तर मग गट्टी कोणाशी ? 

"तुझ्या गळां माझ्या गळां
गुंफूं मोत्यांच्या माळा-"
"ताई, आणखि कोणाला?"
"चल रे दादा चहाटळा !    

तुज कंठी मज अंगठी !"
"आणखि गोफ कोणाला?"
"वेड लागलें दादाला !"
"मला कुणाचें ? ताईला !"

"तुज पगडी मज चिरडी !"
"आणखी शेला कोणाला ?"
"दादा, सांगूं बाबांला ?"
"सांग तिकडल्या स्वारी ला !

खुसूं खुसूं गालिं हसूं --
वरवर अपुले रुसूं रुसूं !"
"चल निघ, येथे नको बसूं"
"घर तर माझें तसू तसू

कशी कशी आज अशी
गम्मत ताईची खाशी !"
"अता गट्टी फू दादाशीं"
"तर मग गट्टी कोणाशीं ?"

कवी:  तांबे.