जन पळ्भर म्हणतिल, 'हाय हाय!' 

जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय!'
मी जातां राहिल कार्य काय?     |धृ०|
सूर्य तळपतिल, चंद्र झळकतील,
तारे अपुला क्रम आचरतिल,
असेच वारे पुढे वाहतिल,
होईल कांहि का अंतराय?     |१|
मेघ वर्षतिल,शेतें पिकतिल,
गर्वाने या नद्या वाहतिल,
कूणा कळजी की न उमटतिल ,
पुन्हा तटावर हेच पाय?     |२|
सखेसोयरे डोळे  पुसतिल,
पुन्हा आपल्या कामिं लगतिल,
उठतिल, बसतिल, हसुनि खिदळतिल,
मी जातां त्यांचे काय जाय?     |३|
रामकृष्णही आले, गेले!
त्याविण जग का ओसचि पडलें?
कुणीं सदोदित सूतक धरिले?
मग काय अटकलें मजशिवाय?     |४|
अशा जगास्तव काय कुढावें?
मोहिं कुणाच्या कां गुतावें?
हरिदूता कां विन्मुख व्हावें?
कां जिरवुं नये शान्तींत काय?     |५|


कवी: भा. रा. तांबे