भोंडल्याची गाणी - 


[१.] एक लिंबू झेलू बाई, दोन लिंब झेलू
                       एक लिंबू झेलू बाई दोन लिंब झेलू
                       दोन लिंब झेलू बाई, तीन लिंब झेलू              
                      तीन लिंब झेलू बाई, चार लिंब झेलू
                      चार लिंब झेलू बाई, पाच लिंब झेलू
                      पाचा लिंबाचा पानोठा,
                      माळ घालू हनुमंता
                      हनुमंताची निळी होडी
                      येता जाता कमळ तोडी
                      कमळाच्या पाठीमागे लपली राणी
                      अग अग राणी इथे कुठे पाणी
                      पाणी नव्हे यमुना जमुना
                      यमुना जमुनाची बारीक वाळू
                      तेथे खेळे चिल्लार बाळू
                      चिल्लार बाळाला भूक लागली
                      मी तर जाते सोनार वाडा
                     सोनार दादा सोनार दादा
                     गौरीचे मोती झाले का नाही
                     गौरीच्या घरी तांब्याच्या चुली
                     भोजन घातले आवळीखाली
                     उष्टया पत्रावळी चिंचेखाली
                     पान सुपारी उद्या दुपारी......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[२.]  ऐलमा पैलमा
                             ऐलमा पैलमा गणेश देवा माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा
                             माझा खेळ मांडिला वेशीच्या दारी पारवा घुमतोय पारावरी
                            गोदावरी काठच्या उमाजी नायका
                            आमच्या गावच्या भुलोजी बायका
                            एविनी गा तेविनी गा
                            आमच्या आया तुमच्या आया खातील काय दुधोंडे
                            दुधोंड्याची लागली टाळी आयुष्य देरे भामाळी
                            माळी गेला शेताभाता पाऊस पडला येताजाता
                            पडपड पावसा थेंबोथेंबी,  थेंबोथेंबी आडव्या लोंबी
                            लोंब्या लोंबती अंगणी
                            अंगणा तुझी सात वर्ष भोंडल्या तुझी सोळा वर्ष
                            अतुल्या मातुल्या चरणी चातुल्या
                            चरणी चारचोंडे हातपाय खणखणीत गोंडे
                            एकेक गोंडा वीसवीसाचा साड्या डोंगर नेसायचा
                            नेसा ग नेसा बाहुल्यांनो अडीचशे पावल्यांनो
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [३.]    आता तरी जाऊ द्या माहेरा
                                   कारल्याचा वेल लाव ग सुने लाव ग सुने
                                   मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा
                                   कारल्याचा वेल लावला हो सासूबाई
                                   आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा
                                   कारल्याला कारली येऊ दे ग सूने येऊ दे ग सुने
                                   मग जा आपल्या माहेरा माहेरा
                                   कारल्याला कारली आली हो सासूबाई
                                   आतातरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा
                                   कारल्याची भाजी कर ग सुने खा ग सुने
                                   मग जा आपल्या माहेरा माहेरा
                                   कारल्याची भाजी केली हो सासूबाई
                                   आता तरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा
                                  कारल्याची भाजी खा ग सुने खा ग सुने
                                  मग जा आपल्या माहेरा माहेरा
                                  कारल्याची भाजी खाल्ली हो सासूबाई
                                 आता तरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा
                                 आपल उष्ट काढ ग सूने काढ ग सुने
                                 मग जा आपल्या माहेरा माहेरा
                                आपल उष्ट काढल हो सासूबाई काढल हो सासूबाई
                               आतातरी जाऊ द्या माहेरा माहेरा
                               आणा फणी घाला वेणी जाऊ द्या राणी माहेरा माहेरा
                               आणली फणी घातली वेणी गेली ग राणी माहेरा माहेरा
                               
                                 

                                                     
Bhondla

Bhondla is one of the events celebrated in Maharashtra during Navaratri. It is actually a get together/ small function of women. Women generally wear traditional outfits for bhondla celebration. The picture of elephant is kept in middle and all women stands in a circle around the picture. They sing traditional bhondla songs and they move around in circle to the rhyme of songs. Now a day the tradition of bhondla has feded away in busy lifestyle and commercial way of navaratri celebration.