पावसाचे गाणे 

              उघड पावसा ऊन पडूं दे
                              उडूं बागडूं हंसूं खेळुं दे !
                          कळी उमलुं दे फुला फुलूं दे,
                          पानें वार्‍यामध्यें डुलूं दे
           टपटप खालीं थेंब पडूं दे
                     तालावर त्या मला नाचुं दे             ||१||
                    पाय उठवुं दे वाळूवरती
                    समुद्र झाला ! आली भरती,
          आभाळ पडे खोल खालतीं
                       डोकावुनि ढग आंत पाहुं दे !        ||२||
                  उंच चालल्या घारी वरतीं
                  बगळे रांगा धरुनी उडती;
         ढगांत भरभर रंग बदलती
                      पाठशिवणिचा खेळ बघूं दे !      ||३||
                  चिमणी ओले पंख सुकविते
                  घरट्यामघुनी पिलूं पहातें
         मुंगी रांगेमधें धावते
                     साखर-खाऊ तिला घालुं दे !      ||४||
                 जाळीं कोळ्यांची बघ भिजती
                हिर्‍यासारखे थेंब चमकती;
      रंग त्यांवरी सुंदर खुलती
                      थांब पावसा हार करूं दे !         ||५||
                बसे फुलावर फूलपांखरूं
                मला सांगतें मौज चल करूं
      थांब पावसा ऊन पडूं दे
                    गातां गातां मला खेळुं दे !         ||६||
                                                                             कवी -- श्री. बा. रानडे