आजारीपण 

           पडुं आजारी | मौज हीच वाटे भारी || धृ ० ||
                  नकोच जाणे मग शाळेला,
                  काम कुणी सांगेल न मजला,
                  मऊ मऊ गादी निजावयाला,
                  चैनच सारी | मौज हीच वाटे भारी || १ ||
                  मिळेल सांजा, साबुदाणा,
                  खडिसाखर, मनुका, बेदाणा,
                  संत्री, साखरलिंबू आणा:
                  जा बाजारी, | मौज हिच वाटे भारी || २ ||
                  भवती भावंडांचा मेळा,
                  दंगा थोडा जरि कुणिं केला,
                 मी कावुनि सांगेन तयाला,
                 ' जा बाहेरी.' | मौज हीच वाटे भारी || ३ ||
                 कामे करतिल सारे माझीं,
                 झटतिल ठेवाया मज राजी,
                 बसेल गोष्टी सांगत आजी,
                 मज शेजारी | मौज हीच वाटे भारी ! || ४ ||
                 असले आजारीपण गोड
                 असूनि कण्हती कां जन मूढ ?
                 हें मजला उकलेना गूढ --
                 म्हणुन विचारीं | मौज हीच वाटे भारी ||५ ||
                                                                                 कवी - भानुदास