अन्य नको वरदान 

                अन्य नको वरदान
               प्रभो, मज अन्य नको वरदान
                  कोणी अंवती- भंवती माझ्या
                  जमले किंवा जमवियले ज्यां
                  पुरवायातें त्यांच्या गरजा
                                  द्या सामर्थ्य निदान
            प्रभो, मज अन्य नको वरदान.
                    कोठे चिमणें बालक रडतें
                    कोठें शोकीं कुटुम्ब बुडतें
                    त्वरित तयांना रिझवायातें
                                  द्या मजला अवधान
              प्रभो, मज अन्य नको वरदान.
                      जरी विसंबुन या बाहूवर
                      कुणी बिलगला दुर्बल जर्जर
                     तो नच व्हावा वन्चित रतिभर
                                 इतुकें द्या अवसान
            प्रभो मज अन्य नको वरदान.
                     नरकी पिचती बन्धू - भगिनी
                     सजती त्यांच्या जे उद्धरणी
                     द्याच तयांस्तव स्फूर्ति मन्मनीं
                                   गाया प्रेरक गान
            प्रभो , मज अन्य नको वरदान.
                      तसाच येता प्रसंग बाका
                      ' अहो , उठा जन लज्जा राखा '
                     अशा दशदिशीं फुटतां हाका
                                  द्या हातांत कृपाण
             प्रभो , मज अन्य नको वरदान .
                     घावा मागुनि घाव बैसुनी
                     देह शोणितें निघतां न्हाउनि
                     विव्हळतां जन भंवती मरणीं
                                   न चळो धैर्य इमान
            प्रभो , मज अन्य नको वरदान .
                                                                 - कवी यशवंत