श्रीमहाराष्ट्र गीत 

मंगल देशा ! पवित्र देशा ! महाराष्ट्र देशा  |
प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्र देशा ||धृ ||
राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा |
नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याहि देशा |
अंजनकांचनकदारवंदीच्या कांटेरी देशा |
बकुल फुलांच्या प्राजक्तीच्या दळदारी देशा ||
भावभक्तिच्या देशा, आणिक बुद्धीच्या देशा |
शाहीरांच्या देशा, कर्त्या मर्दांच्या देशा ||

ध्येय जें तुझ्या अंतरी
निशाणावरी
नाचतें करी ||
जोडी इहपरलोकांसी
व्यवहारा परमार्थासी
वैभवासी वैराग्यासी ||

जरीपटक्यासह भगव्या झेंड्याच्या एकचि देशा||
प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्रदेशा  ||१||

अपर सिंधुच्या भव्य बांधवा ! महराष्ट्रदेशा |
सह्याद्रीच्या सख्या ! जिवलगा ! महराष्ट्रदेशा ||
पाषाणाच्या देहीं वरिसी तूं हिरव्या वेषा |
गोद, कृष्णा, भीमा तुझिया ललाटिंच्या रेषा ||
तुझिया देहीं करी प्रतिष्ठा प्रथम प्राणांची ||
मंगल वसती जनस्थानिंची श्रीरघुनाथांची ||
ध्येय जे तुझ्या अंतरी........||२||

भिन्न वृत्तिंचीं भन्न भिन्न हीं एक जीवसत्त्वें |
तुझिया देहीं प्रकट दाविती दिव्य जीवसत्त्वें |
चित्पावन बुद्धीनें करिसी तूं कर्तबगारी |
देशस्थाच्या खुल्या दिलाची तुजला दिलदारी ||
कायस्थाचें इमान फिरवी रक्ताचा फेर |
ठाक मराठी मनगट दावी तुझें हाडपेर ||
ध्येय जे तुझ्या अंतरी........||३||

ठायीं ठायीं पांडवलेणीं सह्याद्रीपोटीं |
किल्ले सत्तावीस बांधिले सह्याद्रीपाठी ||
तोरणगडचा, प्रतापगडचा,पन्हाळगडिंचाहि |
लढवय्या झुंझार डोंगरी तूंच सख्या पाही ||
सिंधुदुर्ग हा, विजयदुर्ग हा, ही अंजनवेल |
दर्यावर्दी मर्दुमकीची ग्वाही सांगेल ||
ध्येय जे तुझ्या अंतरी........||४||

तुझ्या भुकेला वेरी नागली आणि कणीकोंडा |
वहाण पायी अंगि कांबळी उशाखालि धोंडा ||
विळा कोयता धरी दिगंबर दख्खनचा हात |
इकडे कर्नाटक हांसतसे, तिकडे गुजरात ||
आणि मराठी भाला घेई दख्खन कंगाल ||
तिकडे इस्तंबूल थरारे, तिकडे बंगाल ||
ध्येय जे तुझ्या अंतरी........||५||

रायगड माय जिवाची गवळण बिनधोक |
झोंक हिरकणी नांव ठेवुनी जाइ रोखठोक ||
करीत पावन अर्पुनि पंचप्राणांचा पिंड |
हिरडस-मावळचा श्रीबाजी, ती पावनखिंड ||
करी रयगड रायरिचा तो जिजाइचा तान्हा ||
कोंडाण्याचा करी सिंहगड मालुसरा तान्हा ||
ध्येय जे तुझ्या अंतरी........||६||

रसवंतीच्या पहिल्या बाळा मुकुंदराजाला |
पहिलावहिला अष्टांगांनीं प्रणाम हा त्याला ||
शहर पुण्याच्या, शिवनेरीच्या, पंढरिच्या देशा ||
अनंत कोटी ग्रंथ रचुनिया जोडि तुझ्या नामा |
वाल्मीकीचें शतकोटी यश विष्णुदास नामा ||
ध्येय जें तुझ्या अंतरीं...||७||

मयूर कविच्या पूर्ण यमकमय महाराष्ट्रदेशा |
कवि कृष्णाच्या निर्यमका हे महाराष्ट्रदेशा ||
देवी ज्ञानेश्वरी करि जिथें भक्तीचा खेळ |
तिथेंच गीतारहस्य बसवी बुध्दीचा मेळ ||
जिथं रंगलीं साधींभोळी जनाइचीं गाणीं |
तिथेंच खेळे श्रीपादांची कलावती वाणी ||
ध्येय जें तुझ्या अंतरी.....||८||

विकावयाला अमोल असली अभंगमय वाणी |
करी तुझी बाजारपेठ तो देहूचा वाणी ||
तुला जागवी ऐन पहांटे गवळी गोपाळ ||
धार दुधाची काढित काढित होनाजी बाळ ||
मर्दानी इष्काचा प्याला तुझा भरायासी |
उभा ठाकला सगनभाउ हा शाहुनगरवासी ||
ध्येय जें तुझ्या अंतरीं....||९||

प्रभाकराची जडण घडण कडकडित म्हणायाला |
दो हातांचा मुजरा माझा तुळशीरामाला ||
भीमथडीवर चहुंमुलखांवर फिरले धारकरी ||
भीमथडीवर चहुंमुलखांतुनि जमले वारकरी |
आळंदीच्या ज्ञानोबांची भिंत घेत धांव ||
पुंडलिकाचें नाव चालवी दगडाची नाव ||
गोलघुमट घुमवीत सारखा नवलाची भाक |
जेजूरीवर चढी पायरी उभी नऊ लाख ||
ध्येय जें तुझ्या अंतरीं.....||१०||


कवी:- गोविंदाग्रज.